سکو فلزی - انالیز تنش

سکو فلزی - انالیز تنش

    • انواع کف ؛سکو و راهرو

هدف بررسی حداکثر بارگذاری یک سکوی دسترسی به مخازن که در ارتفاع 40 متری قرار گرفته است و عرض معبر 1.2 متر و طول معبرحدود 5 متر می باشد که در برای هر معبر 5 کفی استاندارد با عرض 24 سانتیمتر و در طول تعداد نیز 5 عدد کفی قرارمی گیرد که جمعا" 25 عدد کفی برای سکو استفاده می شود .جهت دسترسی به سکو در ارتفاع 40 متر ، 2 سیستم پله مارپیچ 40 متری در نظر گرفته شده است .  .

سکو می تواند با نرده و یا بدون نرده نصب گردد. وزن سکو حدود 70 کیلوگرم و وزن سیستم پله مارپیچ برای دسترسی دو طرفه هر کدام 1200 کیلوگرم بوده که به صورت مجزا آنالیز شده اند .

بارگذاری کلی سیستم پس از ثابت نگه داشتن 3 طرف سکو  با نرم افزار ، مشابه تقویت سازه با پروفیل با توجه به ارتفاع از سطح زمین ؛ نتایج زیر حاصل شد :

1- بارگذاری 500 کیلوگرم بر متر روی سکو     عبور همزمان 5 نفر روی یک کفی از سکو ، استحکام لازم وجود دارد .